Ochrana osobních údajů

Souhlas dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vaše osobní a kontaktní údaje budou zpracovávány dobu nezbytnou pro vzájemnou komunikaci prostřednictvím telefonátu, SMS nebo formou emailové zprávy, případně dle plnění Smlouvy . ZTG s.r.o. přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zájemců o spolupráci a zákazníků (zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě). Zároveň prohlašuje, že k získaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Souhlas je udělen na dobu 5 let a lze jej odvolat písemnou či elektronickou formou zaslanou na adresu společnosti ZTG s.r.o.